سی پی یو CPU - تاریخ گزارش : 1397/12/29

گروه های کالا

 سی پی یو ای ام دی AMD FX-Series FX-9590

AMD FX-Series FX-9590

سی پی یو ای ام دی AMD FX-8350

CPU AMD FX-8350

سی پی یو ای ام دی FX-8370 AM3

CPU AMD FX-8370 AM3

سی پی یو ای ام دی Sempron 2650 Dual Core

CPU AMD Sempron 2650

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G3240

Intel® Pentium® Processor G3240

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G620

Intel® Pentium® Processor G620

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G630

Intel® Pentium® Processor G630

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G640

Intel® Pentium® Processor G640

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G840

Intel® Pentium® Processor G840

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G850

Intel® Pentium® Processor G850

سی پی یو اینتل Core™ i7-4790K Processor

Intel® Core™ i7-4790K Processor

سی پی یو اینتل Core™ i7-6700 Processor

Intel® Core™ i7-6700 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i7-6700K Processor

Intel® Core™ i7-6700K Processor

صفحه 1 از 2

سی پی یو CPU - جستجو