شماره حساب ها...................................................................

بانک پارسیان
صاحب حساب: سید حامد عابدینی ملک آباد
شماره حساب: 4700021541607
شماره کارت: 4992 0051 0162 6221

...................................................................

بانک ملت
صاحب حساب: سید حامد عابدینی ملک آباد
شماره حساب: 5549188660
شماره کارت: 1875 6668 3378 6104

...................................................................