گروه های کالا

راهنمای استفاده از SSL

بر اساس مرورگر خود یکی از حالت های زیر را مورد استفاده قرار دهید: 
 

  chrome  مرورگر کروم

  firefox  مرورگر فایرفاکس

  ie  مرورگر اینترنت اکسپلور 

 


 

 مرورگر کروم 

  1. در صورت دیدن این صفحه، دکمه Proceed anyway  را کلیک نمایید.
 

chrome

 

   مرورگر فایرفاکس 

  1. در صورت  دیدن این صفحه، دکمه I understand the Risks  را کلیک نمایید.
 

chrome

 

   2. بعد از باز شدن این بخش،  دکمه Add Exeption  را کلیک نمایید.
 

chrome

 

3.  و سپس دکمه  Confirm Security Exeption  را کلیک نمایید.

 

chrome  مرورگر اینترنت اکسپلور 

  1. در صورت  دیدن این صفحه، دکمه Continue To This Website  را کلیک نمایید.
 

chrome